Przetargi do 31.12.2021

Zaproszenie do składania ofert na zadanie, pn.:
Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i
papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w
Wierzbicy na 2022 rok

Wierzbica, dnia 26.11.2021r.

 

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:


Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Gminy w Wierzbicy na 2022 rok

1. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Oferta może być złożona:
• w wersji papierowej dostarczonej na adres korespondencyjny:
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica;
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: wierzbica@wierzbcia.pl;

• osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
– pokój nr 18 – Sekretariat;

2) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
3) Oferta ma być sporządzona w języku polskim trwałą i czytelną techniką;
4) Oferta musi obejmować całość zamówienia.


2. Opis przedmiotu zamówienia (może stanowić załącznik):
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych i nieużywanych materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego.
3) Oferta ma być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
4) W przypadku, gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostaną oferty o takiej samej łącznej wartości brutto, oferenci którzy złożyli w/w oferty zostaną wyłonieni w drodze negocjacji przez Zamawiającego.
5) Dostarczenie wykonanej dostawy do siedziby Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie się na koszt oferenta. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi Umowa – Załącznik nr 2 zawarta pomiędzy Zamawiającym a Oferentem po wyborze oferty.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 roku.

4. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium (kryteriami):
1) CENA – 90 punktów
2) CZAS DOSTAWY – od 0 do 10 punktów
Ad. 1. Zamawiający przyzna wykonawcy punkty zgodnie z poniższym wzorem:
Waga kryterium 90 punktów.
LP = (Najniższa cena brutto/oferowana cena brutto) * 90 punktów
• Ad. 2. Zamawiający przyzna oferentowi odpowiednią ilość punktów z zakresu od 0 do 10 w zależności od czasu dostawy materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego zgodnie z poniższą tabelą:
Czas dostawy Ilość punktów
do 2 dni 10 pkt
3 – 7 dni 5 pkt
powyżej 7 dni 0 pkt

5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru;
2) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego oferenta do występowania w obrocie prawnym;
3) wypełniony i zaparafowany wzór umowy;

6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie. Zaproponowana cena powinna zawierać:
• wartość netto dostaw określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
• obowiązujący podatek od towarów i usług.
Cena podana przez oferenta jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadająca wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 4 oraz zawierającą dokumenty wymienione w punkcie 5.

8. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2021 r. do godziny 15:15 w formie zgodnej ze wskazaniami zamawiającego:
• w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pok. nr 18.
• elektronicznie na adres e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zawierająca wymaganych dokumentów zostanie odrzucona bez wezwania do jej uzupełnienia
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego są:
• Magdalena Spasińska, tel. 48 618 36 10
fax 48 618 36 11, e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
10. Informacje dotyczące zawierania umowy.
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.
11. Załączniki:
1) Formularz oferty
2) Wzór umowy

 

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2021-11-26 13:35:52 | Data modyfikacji: 2021-11-26 13:45:14.
Data wprowadzenia: 2021-11-26 13:35:52
Data modyfikacji: 2021-11-26 13:45:14
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót