Przetargi do 31.12.2021

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci
Rzeczków"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.12.2021 r.

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zmiana treści SWZ - 07.12.2021

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5.1 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5.2 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5.2 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wersja edytowlana)

Załącznik nr 5.3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5.3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6a - Formularz ofertowy - Tabela kosztowa (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie na realizację zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:39:27.
Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:39:27
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót