Zawiadomienia i projekty

Zawiadomienie, że XLI Sesja Rady Gminy będzie
kontynuowana w dniu 19 lipca 2021 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. Początek
sesji godz. godz. 7:15

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie
nad raportem o stanie Gminy Wierzbica za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego).

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane są w biurze Rady Gminy Wierzbica. Zgłoszenie można również przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wierzbica
/-/ Małgorzata Winiarska

Zgłoszenie udziału w debacie Rady Gminy Wierzbica (pobierz)

***

Treść zawiadomienia o kontynuacji XLI Sesji Rady Gminy Wierzbica

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2020 r.

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:51:24 | Data modyfikacji: 2021-07-15 09:16:34.
Data wprowadzenia: 2021-07-07 11:51:24
Data modyfikacji: 2021-07-15 09:16:34
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót