Zawiadomienia i projekty

Zawiadomienie, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy
Wierzbica

Wierzbica, 2021- 12-03

OP. 0002. 15.2021


Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Wierzbica .

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII sesji Rady Gminy.
3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS (Projekt Nr 1.).
Kopię skargi przekazano z materiałami na XLV sesję Rady Gminy
4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy (Projekt Nr 2.).
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za oczyszczanie nieczystości płynnych dla odbiorców usług, którzy własnym transportem (samochodem asenizacyjnym) dowożą ścieki do oczyszczalni ścieków w Wierzbicy – na okres trzech lat. (Projekt Nr 7. ).
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (Projekt Nr 3.).
8. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 roku (Projekt Nr 4.).
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021r.(Projekt Nr 9) .
10. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2026 (Projekt Nr 10) .
11. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu oraz wniesienia wkładu własnego finansowego i rzeczowego do projektu pt. Szukam! Znajduję1 Pracuję! RPMA.09.01.00-14-g947/20 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. (Projekt Nr 8. ).
12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica (Projekt Nr 5.).
13. Uchwała w prawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbica (Projekt Nr 6.).
14. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3-ch lat części działki mr 557/5 o powierzchni 100 m 2 .położonej w Rudzie Wielkiej (Projekt Nr 11. ).
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wierzbica na stanowiącej własność osób fizycznych (Projekt Nr 12. ).
16. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
17. Informacje Przewodniczącego Rady, zamknięcie obrad.

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
RADY GMINY
WIERZBICA
/-/ Małgorzata Winiarska

Treść zawiadomienia

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 3

Projekt nr 4

Projekt nr 5

Projekt nr 6

Projekt nr 7

Projekt nr 8

Projekt nr 9

Projekt nr 10

Projekt nr 11

Projekt nr 12

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:34:43 | Data modyfikacji: 2021-12-06 14:36:37.
Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:34:43
Data modyfikacji: 2021-12-06 14:36:37
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót