Przetargi 2022

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w
Suliszce na Centrum Lokalnej Kultury Rekreacji i
Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej"

Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Przedmiary

Załącznik nr 1 - Przedmiary (Nieaktualne)

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Informacja o zmianie treści umowy

Pytania dotyczące zadania pn. : „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Lokalnej Kultury Rekreacji i Turystyki z Izbą Pamięci Ziemi Wierzbickiej”

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:06:01 | Data modyfikacji: 2022-03-17 11:08:31.
Data wprowadzenia: 2022-03-16 10:06:01
Data modyfikacji: 2022-03-17 11:08:31
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót