Przetargi 2022

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK. Numer
referencyjny: RI.271.01.2022"

---
Identyfikator postępowania w miniPortal:

dad5a1fa-301d-4b13-a5f3-0038b7bd754b
---

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

ENOTICE

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SWZ - Tabela kosztowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz sprzętu

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Załącznik nr 11 do SWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

Załącznik nr 13 - Uchwała NR XLV/272/2021 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwania do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Kopia odwołania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-03 18:11:35 | Data modyfikacji: 2022-06-03 18:40:32.
Data wprowadzenia: 2022-06-03 18:11:35
Data modyfikacji: 2022-06-03 18:40:32
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót