Przetargi 2022

Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa
infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi
gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi
gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w
Wierzbicy"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Dokumentacja

Załącznik nr 1 - Przedmiary

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz

Załącznik nr 10 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o wyniku o postępowania - Zawarcie umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:53:12 | Data modyfikacji: 2022-06-13 14:53:36.
Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:53:12
Data modyfikacji: 2022-06-13 14:53:36
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót