Przetargi 2022

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK Numer
referencyjny: RI.271.02.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ENOTICE

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1a do SWZ - Tabela kosztowa

Załącznik nr 1b do SWZ - Tabela kosztowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług

Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz sprzętu

Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 8 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 do SWZ - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Załącznik nr 11 do SWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Załącznik nr 12 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

Załącznik nr 13 - Uchwała NR XLV/272/2021 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 11 października 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica

Załącznik nr 14 do SWZ - Uzasadnienie skrócenia terminu

Wyjaśnienia nr 1

Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

Odwołanie

Zmiana treści SWZ

Odpowiedź na odwołanie

Sprecyzowanie odpowiedzi na odwołanie

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy (zmodyfikowany)

Załącznik nr 8 projekt umowy (zmodyfikowany)

Załącznik nr 9 do SWZ - OPZ (zmodyfikowany)

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Warunków Zamówienia - zmodyfikowany

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-07-01 11:22:11.
Data wprowadzenia: 2022-07-01 11:22:11
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
« powrót