2022

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:30:23 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:51:24.
ZARZĄDZENIE nr 2/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz
do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 i 2

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:25:52 | Data modyfikacji: 2022-03-02 12:37:38.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania
upoważnienia, kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica, do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:37:12.
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie
nauczycieli,zatrudnionych w zespołach
/szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:09:44.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:46:10 | Data modyfikacji: 2022-03-02 12:50:38.
ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:52:39.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zakresu i formy
materiałów niezbędnych do sporządzenia
informacji o stanie mienia Gminy Wierzbica na
dzień 31 grudnia 2021 roku

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - Mienie komunalne

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:58:17.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie planów
finansowych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami Gminie Wierzbica na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody zlecone na 2022

Załącznik nr 2 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 13:02:49.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie Wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 21:51:22.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia i
przeprowadzenia Konkursu historycznego, pn.:
„NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI”

Treść Zarządzenia

Regulamin Konkursu

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 21:52:32 | Data modyfikacji: 2022-03-02 21:57:18.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 13:54:48.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie odwołania zmianowego systemu czasu pracy
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:35:56.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowalnych 172/16, 172/17, 172/18 położonych w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:01:36.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 1349/2 w
Wierzbicy
 Zarządzenie 14.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:44:20.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji ds. rozliczenia udzielnych w 2021 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:46:59 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:51:50.
ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia i
zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla odbiorców
ciepła zaopatrywanych przez Gminę Wierzbica

Treść Zarządzenia

Taryfa dla ciepła

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 22:00:49.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-08 10:23:25.
ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:56:22.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:43:00.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanych
nieruchomości rolnych ozn. nr ewid. 1420/8,
1420/10, 1420/12, 1420/15, 1420/16, 1420/17,
1420/18, 1420/19, 1420/20, 1420/21, 1420/22
położonych w Wierzbicy oraz nieruchomości
rolnych ozn. nr ewid. 168/3, 168/5 położonych w
Rzeczkowie
 Zarządzenie nr 20.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-23 20:03:09.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-31 07:36:16.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 1 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-31 07:41:59.
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-05 07:31:08.
ZARZĄDZENIE Nr 24/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, pn.: "Przebudowa budynku byłej
szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Lokalnej
Kultury Rekreacji i Turystki z Izbą Pamięci
Ziemi Wierzbickiej"
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 08:24:37.
ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetragowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:
Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w
Wierzbicy i utworzenie w nim Centrum Aktywności
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 10:22:08.
ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wskazania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy
do realizacji zadań Gminy Wierzbica w zakresie
przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 10:25:31.
ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 kwietnia 2022 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Gminy Wierzbica
 ZARZĄDZENIE zmieniające regulamin PSZOK.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-06 09:50:27.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-19 08:07:09.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania
planów finansowych instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1-sprawozdanie opisowe

Załącznik nr 2-mienie komunalne

Załącznik nr 3- sprawozdanie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Załącznik nr 4 - sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

Załącznik nr 5 - sprawozdanie Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

Załącznik nr 6 - realizacja programu "LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Załącznik nr 7 - realizacja programu "PROMOCJA SZCZEPIEŃ"

Załącznik nr 8 - KOORDYNACJA AKCJI SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Załącznik nr 9 - realizacja programu WSPIERAJ SENIORA

Tabela nr 1 - DOCHODY ZA 2021 ROK

Tabela nr 2 - WYDATKI ZA 2021 ROK

Tabela nr 3 - DOCHODY ZLECONE 2021 ROK

Tabela nr 3A - WYDATKI ZLECONE 2021

Tabela nr 4 - DOTACJE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Tabela nr 4A - DOTACJE - ZADANIA BIEŻĄCE GMINY 2021

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:20:37.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
roku

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:28:21.
ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:40:38 | Data modyfikacji: 2022-05-09 09:41:40.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:49:21.
ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu
organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt
padłych w wyniku zastosowania zabiegów
nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z
nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:28:37 | Data modyfikacji: 2022-05-04 08:28:59.
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:09:29.
ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:20:58.
ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:29:09.
ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:41:22.
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa
infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi
gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi
gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:08:29.
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 1420/7
położonej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:32:15.
ZARZĄDZENIE Nr 40/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:27:12.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:32:35.
ZARZĄDZENIE Nr 42/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:39:34.
ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:45:04.
ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 12:05:53.
ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej do sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. nr
ewid. 241/58 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Wierzbica
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 13:48:41.
ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2022 roku w sparwie powołania
komisji przetargowej w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: Odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków
Kolonia
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-08 12:20:41.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sparwie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:37:10.
ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 15:14:01.
ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 08:11:35.
ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 08:17:16.
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie
ustalenia terminów przerw pracy przedszkoli na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-17 13:30:25.
ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:48:35.
ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:57:23.
ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawiew sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-06-17 08:42:04.
ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-06-17 08:50:17.
ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej do spraw rozpatrywania i
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
sportowego
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-21 09:03:39.
ZARZĄDZENIE Nr 57/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-07 08:48:11.
ZARZĄDZENIE Nr 58/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-07 08:59:08 | Data modyfikacji: 2022-07-07 09:00:47.
ZARZĄDZENIE Nr 59/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:03:39.
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
zespołów szkolno przedszkolnych i dyrektora
przedszkola

Treść zarządzenia

Ogłoszenie o wyłonieniu kandydatów

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-24 09:10:28.
ZARZĄDZENIE Nr 61/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Teresa Łyżwa | Data wprowadzenia: 2022-07-20 07:56:56.
ZARZĄDZENIE Nr 62/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:13:06 | Data modyfikacji: 2022-07-07 09:25:11.
ZARZĄDZENIE Nr 63/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:26:44.
ZARZĄDZENIE Nr 64/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:31:12.
ZARZĄDZENIE Nr 65/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowlanych nr 172/16 i 172/17 położonych w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Małgorzata Ucińska | Data wprowadzenia: 2022-09-05 10:41:43.
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 1 lipca 2022 roku w sprawiepowołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi
gminnej nr 351114W w Rzeczkowie”

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-07-13 08:57:24.
ZARZĄDZENIE Nr 67/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Zalesicach
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-20 08:36:04 | Data modyfikacji: 2022-07-20 08:36:29.
ZARZĄDZENIE Nr 68/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Polanach
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-07-20 08:45:14.
ZARZĄDZENIE Nr 69/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-20 08:52:51.
ZARZĄDZENIE Nr 70/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łączanach
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-07-20 09:00:45.
ZARZĄDZENIE Nr 71/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-07-20 09:06:58.
ZARZĄDZENIE Nr 72/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-07-20 08:09:30 | Data modyfikacji: 2022-07-20 09:07:58.
ZARZĄDZENIE Nr 73/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-07-20 10:53:13.
ZARZĄDZENIE Nr 74/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zamian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:39:28.
ZARZĄDZENIE Nr 75/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

Załącznik

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:45:15.
ZARZĄDZENIE Nr 76/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie sprawozdania
finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:49:30.
ZARZĄDZENIE Nr 77/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za rok 2021

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:55:56.
ZARZĄDZENIE Nr 78/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za rok 2021

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:59:48.
ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
rok 2021

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-26 16:03:43.
ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:53:15.
ZARZĄDZENIE Nr 81/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:32:15 | Data modyfikacji: 2022-08-26 15:32:50.
ZARZĄDZENIE Nr 82/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Łączanach

Treść Zarządzenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego - stwierdzenie nieważności

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:34:52.
ZARZĄDZENIE Nr 83/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie ponownego
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Łączanach

Treść Zarządzenia

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania nadzorczego i wstrzymaniu wykonania zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:56:50.
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-08-25 10:51:47 | Data modyfikacji: 2022-08-25 11:04:11.
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania i
funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Barbara Krucińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 10:56:08 | Data modyfikacji: 2022-08-25 11:03:39.
ZARZĄDZENIE Nr 86/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:21:16 | Data modyfikacji: 2022-08-25 11:21:51.
ZARZĄDZENIE Nr 87/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:23:40.
ZARZĄDZENIE Nr 88/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Czyż | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:25:44.
ZARZĄDZENIE Nr 89/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli
stanu placów zabaw i siłowni zewnętrznych

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:11:32.
ZARZĄDZENIE Nr 90/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Łączanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Niedziela | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:44:48.
ZARZĄDZENIE Nr 91/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Polanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Niedziela | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:47:11 | Data modyfikacji: 2022-08-25 11:47:35.
ZARZĄDZENIE Nr 92/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Zalesicach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Niedziela | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:50:08.
ZARZĄDZENIE Nr 93/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego im. J. Brzechwy w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Katarzyna Niedziela | Data wprowadzenia: 2022-08-25 11:52:40.
ZARZĄDZENIE Nr 94/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:38:10.
ZARZĄDZENIE Nr 95/2022 Wierzbica z dnia 24
sierpnia 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-26 15:44:04.
ZARZĄDZENIE Nr 96/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Wierzbica, kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1-sprawozdanie opisowe

Załącznik nr 2 - kształtowanie się WPF

Załącznik nr 3 - przebieg wykonania planu GOK

Załącznik nr 4 - przebieg wykonania planu GBP

Załącznik nr 5 - przebieg wykonania planu SPZOZ

Tabela nr 1 do załącznika nr 1

Tabela nr 2 do załącznika nr 1

Tabela nr 3 do załącznika nr 1

Tabela nr 3A do załącznika nr 1

Tabela nr 4 do załącznika nr 1

Tabela nr 4A do załącznika nr 1

Tabela nr 1 do załącznika nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-09-21 07:52:06.
ZARZĄDZENIE Nr 98/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-09-21 08:07:45.
ZARZĄDZENIE Nr 99/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-09-16 07:34:54 | Data modyfikacji: 2022-09-16 07:39:55.
ZARZĄDZENIE Nr 100/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-09-16 07:44:28.
ZARZĄDZENIE Nr 101/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-09-16 07:48:59 | Data modyfikacji: 2022-09-16 07:49:57.
ZARZĄDZENIE Nr 102/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 września 2022 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 188/6
położonej w Zalesicach
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Małgorzata Ucińska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 07:54:51.
ZARZĄDZENIE Nr 104/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 września 2022 r. w sprawie: wytycznych do
opracowania i sporządzania projektu uchwały
budżetowej na rok 2023

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - plan dochodów

Załącznik nr 2.1 - plan wydatków

Załącznik nr 2.2 kalkulacja funduszu płac

Załącznik nr 3 - plan zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 4 - plan wydatków - projekty

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Załącznik nr 6 - WPF

Załącznik nr 7 - Plan wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych na 2023 rok

Załącznik nr 8 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-07 15:55:27.
ZARZĄDZENIE Nr 106/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-09-30 14:35:36.
ZARZĄDZENIE Nr 107/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-03 07:39:53.
ZARZĄDZENIE Nr 108/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-03 07:46:45.
ZARZĄDZENIE Nr 109/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-03 07:54:16.
ZARZĄDZENIE Nr 110/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-10-03 08:00:43.
ZARZĄDZENIE Nr 111/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-10-03 08:10:08.
ZARZĄDZENIE Nr 112/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:25:31.
ZARZĄDZENIE Nr 113/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 września 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:45:10 | Data modyfikacji: 2022-10-05 14:45:51.
ZARZĄDZENIE NR 114/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2022 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-10-05 13:18:12.
ZARZĄDZENIE NR 115/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 października 2022 roku w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn.
nr ewid. 241/58 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Autor: Małgorzata Ucińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:00:58.
ZARZĄDZENIE NR 116/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:05:13.
ZARZĄDZENIE Nr 118/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 października 2022 r. w sprawie ustalenia i
zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla odbiorców
ciepła zaopatrywanych przez Gminę Wierzbica

Treść Zarządzenia

TARYFA DLA CIEPŁA PAŹDZIERNIK 2022

KALKULACJA TARYFY PAŹDZIERNIK 2022

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Piotr Paździórski | Data wprowadzenia: 2022-10-13 11:25:32.
ZARZĄDZENIE Nr 119/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-13 07:50:22 | Data modyfikacji: 2022-10-13 07:50:44.
ZARZĄDZENIE Nr 120/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 października 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-13 11:12:56.
ZARZĄDZENIE Nr 121/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 października 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 - dochody zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-21 12:02:16.
ZARZĄDZENIE Nr 122/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 października 2022 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2023

Treść Zarządzenia

Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządoymi na 2023

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-10-13 14:37:06.
ZARZĄDZENIE Nr 124/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia
dnia 31 października 2022 roku dniem wolnym od
pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Marlena Mikus | Data wprowadzenia: 2022-10-28 07:36:42 | Data modyfikacji: 2022-11-21 12:10:40.
ZARZĄDZENIE Nr 125/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2022 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-21 12:12:41.
ZARZĄDZENIE Nr 126/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 października 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-21 12:46:46.
ZARZĄDZENIE Nr 131/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-21 12:53:51.
ZARZĄDZENIE Nr 132/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:03:12.
ZARZĄDZENIE NR 133/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10.11.2022 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa i remont
budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z
przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z
placem zabaw"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-11-10 08:38:12.
ZARZĄDZENIE Nr 134/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przedstawienia
projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na
2023 rok oraz projektu Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-
2032

Treść Zarządzenia

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt Uchwały budżetowej na rok 2023

Tabela nr 1 - dochody

Tabela nr 2 - wydatki

Tabela nr 3 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 1 - udzielone dotacje na rok 2023

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 r.

Plan wydatków - Fundusz Sołecki na rok 2023

Informacja z realizacji planu dochodów za III kwartał 2022 roku

Informacja z realizacji planu wydatków za III kwartał 2022 roku

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-22 09:18:50.
ZARZĄDZENIE Nr 135/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:09:04.
ZARZĄDZENIE Nr 136/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-21 13:15:51.
ZARZĄDZENIE Nr 137/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-21 15:55:27.
ZARZĄDZENIE Nr 138/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie procedury
wewnętrznej w zakresie stosowania przepisów
związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
schematach podatkowych

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-22 09:58:58.
ZARZĄDZENIE Nr 139/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia
osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji
Koordynatora do spraw MDR w Gminie Wierzbica

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-11-22 09:09:34.
ZARZĄDZENIE Nr 140/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Marlena Mikus | Data wprowadzenia: 2022-11-23 12:15:28.
Data wprowadzenia: 2022-11-23 12:15:28
Autor: Marlena Mikus
Opublikowane przez: Joanna Sowa