bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Zaproszenie do złożenia ofert na zdanie pn.
"Przebudowa drogi gminnej ul. Kalinowej w Rudzie
Wielkiej"

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 - Projekt wykonawczy

Załącznik nr 1.2 - Przedmiar i kosztorys ofertowy

Załącznik nr 1.3 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1.4 - Stała organizacja ruchu

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób

Załącznik nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferenta

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-08-09 15:16:36.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-08-09 15:16:36
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl