bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
„Remont samochodu z podnośnikiem SH-18 na
podwoziu Star 28 dla OSP”

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Załącznik nr 7 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-09-23 14:23:00.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-09-23 14:23:00
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl