bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi do 31.12.2021
Wójt Gminy Wierzbica oglasza przetarg pn. Zadanie
I - „Termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej Przedszkola i Żłobka” oraz Zadanie
II - „Dobudowa sali Przedszkola w Wierzbicy”

---

Identyfikator postępowania w miniportal.uzp.gov.pl:
c2de7834-b808-4a18-b957-67e89d61617a

---

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ - 16.11.2021

Zmiana treści SWZ - 22.10.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.1 - Przedmiar CO

Zadanie 1 - Przedmiar nr 1.1 - Przedmiar CO (.ath)

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.2 - Przedmiar Fotowoltaika

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.2 - Przedmiar Fotowoltaika (.ath)

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.3 - Przedmiar Instalacja odgromowa

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.3 - Przedmiar Instalacja odgromowa (.ath)

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.4 - Przedmiar termomodernizacja NIEAKTUALNE

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.4 - Przedmiar termomodernizacja AKTUALNE

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.4 - Przedmiar termomodernizacja (.ath) NIEAKTUALNE

Zadanie 1 - Załącznik nr 1.4 - Przedmiar termomodernizacja (.ath) AKTUALNE

Zadanie 2 - Przedmiar dobudówka

Zadanie 2 - Przedmiar dobudówka (.ath)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób

Dokumentacja budowlana, elektryczna i sanitarna CO

Fotografia 1

Fotografia 2

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi

Dokumentacja uzupełnienie

Zestawienie stolarki

Harmonogram graficzny płatności - Zadanie 1

Harmonogram graficzny płatności - Zadanie 2

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:54:15 | Data modyfikacji: 2021-10-19 20:08:53.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2021-10-19 14:54:15
Data modyfikacji: 2021-10-19 20:08:53
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl