bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Zamówienia publiczne strona główna 

Przetargi 2022
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę
drogi gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi
gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w
Wierzbicy

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu

Dokumentacja

Przedmiary

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

Załącznik nr 3 - Wzór formularza ofertowego (wersja edytowalna)

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wersja edytowalna)

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wersja edytowalna)

Załącznik nr 7 - Wzór wykazu robót budowlanych (wersja edytowalna)

Załącznik nr 8 - Wzór wykazu osób (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:17:10.

Zobacz:
 Przetargi 2023 .  Przetargi 2022 .  Przetargi do 31.12.2021 .  Plan postępowań .  Sprawozdania roczne . 
Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:17:10
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl