bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Podatki i opłaty > 2022 strona główna 

2022

Podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu? Masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las? Zapłać podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

Co jest opodatkowane

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci podatek:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta Gminy Wierzbica:

 • informacje o lasach w terminie 14. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,
  deklaracje na podatek leśny w terminie do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14. dni od dnia wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie tego obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Wzory formularzy:

Deklaracja na podatek leśny

Instrukcja wypełniania wniosku


ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


IL-1 Informacja o lasach


ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu


ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Stawki podatku

Stawki podatku określa komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wyniosła 212,26 zł za 1m3.

1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Zwolnienia od podatku

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów
 • zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatku leśnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych
 • formach wspierania działalności innowacyjnej – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych
 • badań i prac rozwojowych,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości [1].


Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą:

 • osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca,

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą również płacić gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

 

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:40:08 | Data modyfikacji: 2022-01-20 09:41:41.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości .  Podatek leśny  .  Podatek rolny .  Podatek od środków transportowych .  Zwrot podatku akcyzowego . 
Data wprowadzenia: 2022-01-20 09:40:08
Data modyfikacji: 2022-01-20 09:41:41
Opublikowane przez: Joanna Sowa

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl