Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz.1454,1629 ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  3. umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Wierzbica o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Wierzbicy w terminie do 30 września 2019 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pok 22), na stronie internetowej www.wierzbica.pl w zakładce Gospodarka Odpadami, oraz u Sołtysów. Wypełnione druki prosimy składać na sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy ul, Kościuszki 73, 26 - 680 Wierzbica lub pocztą elektroniczną na adres e-mail; wierzbica@wierzbica.pl

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy również, że pracownicy Urzędu Gminy, od 01.10.2019 roku rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbica.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników - podstawa prawna: art. 6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018 poz.1454,1629 )

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U.2018 poz.1454,1629 ) - Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ).

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 13:36:25 | Data modyfikacji: 2019-05-23 13:40:17.
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni
ścieków (wersja edytowalna)

Treść zgłoszenia

Klauzula RODO

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-05-23 13:37:32 | Data modyfikacji: 2020-05-08 15:06:20.
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z planowanymi kontrolami zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wierzbica, zwracamy się do mieszkańców, którzy dotychczas nie wywiązali się z obowiązku, o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Wierzbicy w terminie do 29 maja 2020 r. (podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010).

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. nr 4) oraz na stronie internetowej www.wierzbica.pl
w zakładce Gospodarka Odpadami. Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy będą kontrolować w pierwszej kolejności umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2019, poz. 2010) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 Treść zgłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:56:28.
Data wprowadzenia: 2020-04-02 11:56:28
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski