Komunikaty i obwieszczenia

OGŁOSZENIE o naborze członków do Komisji
Stypendialnej

Wójt Gminy Wierzbica na podstawie § 3 ust. 12 Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, ogłasza nabór członków do Komisji Stypendialnej

I. Podmioty uprawnione do zgłaszania członków:

Kluby sportowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Wierzbica.

II. Obowiązki członka Komisji Stypendialnej

1. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium.
2. Sporządzanie protokołów z weryfikacji wniosków.
3. Opiniowanie decyzji o całościowym lub częściowym zwrocie stypendium.

III. Forma zgłoszenia członka

Zgłoszenie członka powinno być dokonane na formularzu zgłoszeniowym do Komisji Stypendialnej będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

IV. Sposób i termin zgłaszania członków

Członków należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pokój 18.

Za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

Formularz należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2022 r. do godziny 15.15, w przypadku formularzy przekazanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania (nie później niż 15.06.2022 r.).

V. Osoba do kontaktów

Maciej Kotowski
tel. 48 618 36 39
e-mail: kotowski@wierzbica.pl

/-/ Zdzisław Dulias
WÓJT GMINY WIERZBICA

Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna

Formularz zgłoszeniowy

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-08 12:33:29.
Data wprowadzenia: 2022-06-08 12:33:29
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót