OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBICA
2022-01-19 15:08:33
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2022-01-12 13:13:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2022-01-10 08:37:48
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-12-20 15:04:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2021-12-20 15:02:00
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2021-12-17 14:51:42
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
2021-12-14 08:37:53
  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-12-13 20:47:42
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON
2021-12-13 10:37:15
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania
2021-12-09 09:56:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania
2021-12-07 13:41:59
  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2021-11-24 13:25:57
OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchw  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2021-11-18 14:47:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE STRON
2021-11-12 14:40:31
  ...więcej

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
2021-10-14 19:51:35
Wójt Gminy Wierzbica zaprasza, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na spotkanie. Spotkanie odbę  ...więcej

Decyzja Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o numerach ewid. 2106/15 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica"
2021-10-14 14:02:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o nr ewid. 2106/1 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica
2021-10-14 14:00:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2021-10-01 14:03:35
Wierzbica, dnia 1 października 2021 r. RRN.6220.1.2021   O B W I E S Z C Z E N I Eo zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica, że w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica w dniach 01.10.2021 r. do 21.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2021-09-29 07:28:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 24.09.2021 roku wydana została decyzja nr 8.2021 , znak: RI.6733.6.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 1218/2, 1237,1284/2, 1284/10 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2021-09-28 14:43:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 591
następne