Zawiadomienia i projekty

Zawiadomienie, że w dniu 28 stycznia 2022 roku
godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się LII sesja Rady Gminy
Wierzbica

Wierzbica, 2022- 01- 10

OP. 0002 .1. 2022

 


Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dniu 28 stycznia 2022 roku godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy z zachowaniem procedur epidemiologicznych odbędzie się LII sesja Rady Gminy.


Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XLVIII, XLIX sesji Rady Gminy.
3. Uchwała budżetowa Gminy Wierzbica na rok 2022 ( Projekt Nr 1.).
4. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2030 ( Projekt Nr 2.).
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Uchwalenie Planów Pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady ( Projekt Nr 3.).
7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Przewodniczącego Rady, zamknięcie obrad.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A
RADY GMINY
WIERZBICA
/-/ Małgorzata Winiarska

Treść zawiadomienia - aktualizacja

Treść zawiadomienia

Projekt uchwały nr 1 - Uchwała budżetowa Gminy Wierzbica na rok 2022

Projekt nr 1 - Załącznik nr 1 - dotacje

Projekt nr 1 - Załącznik nr 2 - plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2022

Projekt nr 1 - Tabela nr 1 - dochody

Projekt nr 1 - Tabela nr 2 - wydatki

Projekt nr 1 - Tabela nr 3 - plan wydatków majątkowych

Projekt nr 1 - Tabela nr 4 - Fundusz sołecki

Projekt nr 2 - Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Projekt nr 2 - Objaśnienia do WPF

Projekt nr 2 - Załącznik nr 1 do WPF

Projekt nr 2 - Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia

Projekt nr 3 - Uchwalenie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady

Projekt nr 4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy

Projekt nr 5 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wierzbica

Projekt nr 6 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Łączanach

Projekt nr 7 - Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Łączanach

Projekt nr 8 - Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-01-19 08:53:50.
Data wprowadzenia: 2022-01-19 08:53:50
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót