Przetargi do 31.12.2021

Zapytanie ofertowe pn.: "„Odławianie i
transport bezdomnych zwierząt do schroniska z
terenu Gminy Wierzbica oraz świadczenie usług
weterynaryjnych w roku 2022"

Wierzbica, dn. 2021-12-14

RI.6140.43.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE  
Wójt Gminy Wierzbica zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na zadanie:
pn. :„Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wierzbica oraz świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2022”

 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł (art.2, ust.1 pkt1 ustawy z dnia 11 wrzesień 2019 Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wierzbica, ich transporcie oraz sprawowaniu opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia:
2.1.wyłapywanie bezdomnych zwierząt pozostających bez opieki, swobodnie przemieszczających się, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz nie zadają im cierpienia.
2.2. odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Przesłanie do Zamawiającego zdjęcia odłowionego psa zwaz oznakowaniem (czip).
2.3. zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu Gminy Wierzbica umieszczonymi w schronisku, obejmujące:
a) zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,
b) wyżywienie zwierząt i opieka nad nimi, w tym opieka weterynaryjna obejmująca: czternastodniową kwarantannę; odrobaczenie,  szczepienie,  leczenie, kastrację, sterylizację i oznakowanie wyłapanych psów,
2.4.poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wierzbica, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania, w tym:
a) sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę,
b) zawieranie umów z osobami adoptującymi (1 egz. zawartej umowy adopcyjnej należy dostarczyć Zamawiającemu),
prowadzeniu ewidencji przyjętych przez Wykonawcę zwierząt z terenu Gminy Wierzbica oraz przekazywanie Zamawiającemu informacji kwartalnych i na żądanie Zamawiającego. Kwartalne zestawienie powinno zawierać w szczególności informacje dotyczące:
* ilości odłowionych oraz przewiezionych do schroniska zwierząt wraz z podaniem dat oraz miejsc ich odłowienia,
* ilości zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji.
2.5. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezpańskich nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania telefonicznego zgłoszenia, stawienie się na miejscu zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia, jego zdiagnozowanie, zaopatrzenie, przetransportowanie do lecznicy w celu przeprowadzenia koniecznych zabiegów oraz umieszczenie zwierzęcia w schronisku.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może przeprowadzić eutanazję. Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem zwierząt dokonać może: Policja, Straż Pożarna lub pracownik Gminy Wierzbica.
2.6. zapewnienie całodobowej gotowości w odłowieniu bezdomnych zwierząt agresywnych, nie później niż w ciągu godziny od otrzymania telefonicznego zgłoszenia od Policji, Straży Pożarnej lub pracownika Urzędu Gminy Wierzbica.
Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z:
 ustawą z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz.638 ), ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421),
 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.06.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt ( Dz. U. nr 158 poz. 1657)

III. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Ofertę stanowi wypełniony formularz „formularz ofertowy” (załącznik nr. 1)
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
Cena oferty zostanie wyliczona i podana w ofercie cenowej ( Załącznik nr 1). Wykonawca w ofercie o której mowa powyżej określi i wpisze cenę jednostkową netto, wartość netto za całe zamówienie, wartość podatku VAT, a także wartość brutto.
Cena podana w ofercie cenowej powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 1200
Kopertę należy zaadresować:
Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-60 Wierzbica z napisem:
„Oferta na odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wierzbica oraz świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2022”
Oferty przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
Oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
 
W ciągu ostatnich 2 lat wykonawca wykonywał minimum 1 usługę polegającą na odławianiu bezdomnych zwierząt oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami.
Wykonawca musi posiadać niżej wymienione dokumenty:
zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 ) lub podpisaną umowę ze schroniskiem dla zwierząt, które posiada zezwolenia na prowadzenie takiego schroniska
pozwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii na wyłapywanie i przewożenie zwierząt oraz wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzoną przez PLW

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa kryterium: najniższa cena - 100%
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Piotr Paździórski tel: (48 618 36 18), w godzinach pracy urzędu.

IX. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn na każdym jego etapie oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podawania przyczyny.
Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

X. ROZTRZYGNIĘCIE POSTEPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Informacja o wynikach postępowania zostanie niezwłocznie przesłana drogą e-mailową.
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zobowiązany jest do zawarcia umowy.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, Gmina Wierzbica informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:
Gmina Wierzbica (siedziba: Wierzbica 26-680 ul. Kościuszki 73) – w sprawach dotyczących zakresu działań i zadań wynikających z ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Inspektorem Ochrony Danych jest Paula Słowik, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru): e -mail: paula.slowik@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.
Cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000 złotych. Postępowanie dotyczy zadania pn.: „Odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska z terenu Gminy Wierzbica oraz świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2022”.
Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit c, oraz b Rozporządzenia (w przypadku zawarcia umowy).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Odbiorcą danych będzie również Urząd Zamówień Publicznych. Ponadto w zakresie określonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  z dnia 18 stycznia 2011 r..
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XII. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr. 1 – oferta cenowa
Załącznik nr. 2 – Wzór umowy

WÓJT GMINY WIERZBICA
/-/ Zdzisław Dulias

_____________________________________________________________________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 wzór umowy

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2021-12-14 18:15:26 | Data modyfikacji: 2021-12-14 18:52:23.
Data wprowadzenia: 2021-12-14 18:15:26
Data modyfikacji: 2021-12-14 18:52:23
Opublikowane przez: Joanna Sowa
« powrót