2023

Informacje podstawowe

Podatek od nieruchomości został unormowany Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt

Przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

  • Grunty
  • Budynki lub ich części
  • Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości:

  • Właściciel
  • Użytkownik wieczysty
  • Samoistny posiadacz

W niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość stawek

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. reguluje Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016 r.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca (czyli z końcem ostatniego dnia tego miesiąca), w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku od nieruchomości składają informacje lub deklaracje do Wójta Gminy Wierzbica, ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania na terenie Gminy Wierzbica (tj. gruntów, budynków itp.).

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy):

  1. osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być składane przez internet.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

Podatek płacą:

  1. osoby fizyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, lub jeśli decyzja nie zostanie doręczona na 14 dni przed terminem płatności I raty podatku – w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Płatności mogą być dokonane przelewem na konto lub – w przypadku osób fizycznych – również gotówką.

Rachunek bankowy

Podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych został nadany indywidualny numer rachunku bankowego. Informacja o numerze wskazana jest w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:33:50 | Data modyfikacji: 2023-03-20 10:35:49.
Wzory wniosków:
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:36:29 | Data modyfikacji: 2023-03-20 10:39:51.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:42:14.
Uchwała Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2019 r w sprawie poboru podatków
w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:42:59.
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości r w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:44:37.
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:45:19.

Zobacz:
 2015 .  2016 .  2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  2022 .  2023 . 
Data wprowadzenia: 2023-03-20 10:45:19
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski